Projektets partnere

Projektet udvikles i et tæt samarbejde mellem UU-center Syd, UU Vallensbæk, UU Vestegnen og LO Hovedstaden. Projektet er organiseret således, at hvert UU-center har ansvar for særskilte dele af projektets aktiviteter, som de løbende sparrer med de øvrige UU-centre om.

UU-center syd arbejder med at udvikle erhvervspraktikken i folkeskolen ved især at sætte fokus på, hvordan eleverne bedst muligt forberedes til praktikken og hvordan de bedst muligt arbejder videre med erhvervspraktikken efterfølgende. UU Vallensbæk arbejder med at udvikle et sammenhængende vejledningsforløb, hvor eleverne allerede fra slutningen af 6. klasse og frem til uddannelsesvalget i 9. klasse introduceres til erhvervsuddannelserne. UU Vestegnen arbejder med, hvordan forældre bedst muligt inddrages i elevernes uddannelsesvalg samt med spørgsmålet om, hvordan rollemodeller kan bruges til at introducere eleverne for erhvervsuddannelserne på en levende og virkelighedsnær måde. Nedenfor kan du læse om hvert UU-center og deres baggrund for at gå ind i projektet.

Længere nede på siden kan du læse om projektets øvrige samarbejdspartnere. 

Tak til Copenhagen Skills for at stille fotos til rådighed til brug for siden. 

UU Center Syd

UU Center Syd er et tværkommunalt §60 – selskab dannet af Hvidovre, Brøndby og Ishøj kommune. Vi er 31 ansatte, heraf 27 vejledere og et sekretariat på 4.

Vi vejleder eleverne i 7. – 10. klasse på de 23 skoler i vores 3 kommuner, og vores vejledere underviser i faget Uddannelse & Job. Alle unge der har afsluttet grundskolen følges tæt og vejledes indtil de fylder 30 år eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Vores vejledning er forankret i Karrielæring og Karrievejledning som det gennemgående vejledningsgrundlag i al vores vejledning. Vi er meget optagede af at unge skal ud og opleve eller opdage de mange uddannelsesmuligheder der findes i dag, og meget gerne afprøve nogle af de brancher og fag, som de forestiller sig at ville uddanne sig og arbejde indenfor senere i livet.

Netop derfor har vi et særligt fokus på erhvervspraktik, og forsøger gennem ’Faglært til fremtiden’ projektet sammen med vores skoler at bidrage til, at alle elever med egne øjne og ører oplever lokale virksomheder og de muligheder der tilbydes her. Vi vil som vejledningscenter opbygge et lokalt netværk af virksomheder, som ønsker at samarbejde med os og skolerne som en del af kommunernes arbejde med ”Åben Skole”.

Besøg UU Center Syds hjemmeside her.

 

UU Center Syd

UU Vallensbæk

I Vallensbæk kommune har alle ret til individuel vejledning, uanset om de er erklæret uddannelsesparate eller ej. Vi prioriterer et tæt samarbejde med kommunens folkeskoler, jobcenter og øvrige institutioner. Vi ønsker, at alle unge træffer deres uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag.

UU Vallensbæks deltagelse i udvikling og afprøvning af forløb og tiltag i ’Faglært til Fremtiden’ vægtes højt, og alle vejledere deltager aktivt i projektet. Vi mener, at de unge har gavn af flere nye vejledningstiltag, som sætter erhvervsuddannelserne og de efterfølgende jobmuligheder i et nutidigt og retvisende perspektiv, og medvirker til at sikre, at de unge træffer deres uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag.

Ungdommens uddannelsesvejledning i Vallensbæk er forankret kommunalt, som en selvstændig enhed placeret i den kommunale ungdomsskoles bygning. Den fysiske placering i et ungdomsmiljø giver den unge mulighed for en kontinuerlig og tæt kontakt til ungdoms-uddannelsesvejledningen. UU Centrets forankring i kommunens ungdomsskole bidrager til korte beslutningsprocesser med fokus på det, der betyder noget for den unges vej til uddannelse.

Besøg UU Vallensbæks hjemmeside her.

UU Vallensbæk

UU Vestegnen

UU Vestegnen dækker Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Rødovre og Glostrup kommune og har siden 2004 varetaget vejledningen i grundskolerne og vejledningen af de unge, som er gået ud af skolen, og indtil de fylder 25 år i disse kommuner.

UU Vestegnen har 32 ansatte, heraf 27 vejledere, 3 administrative medarbejdere og 2 ledere, som fra Vognporten 2 i Albertslund forsøger at varetage såvel de lovpligtige opgaver som en række tilkøb fra de 5 kommuner.

Udover ”Faglært til fremtiden” deltager vi også i ”Brug for alle unge – de ikke-uddannelsesparate unge”. Begge projekter ligger i forlængelse af vores øvrige indsats, hvor fokus er på unge, som skal have en særlig indsats i forhold til både at vælge, komme i gang med og blive fastholdt i uddannelse.

Besøg UU Vestegnens hjemmeside her.

UU Vestegnen

Øvrige samarbejdspartnere

Der findes en bred vifte af andre aktører, som også arbejder for at fremme de unges interesse for erhvervsuddannelserne. For at skabe synergi og sammenhæng mellem projektet og de øvrige aktørers indsatser samarbejder vi løbende med nedenstående partere.

Copenhagen Skills
En central aktør, som arbejder med at promovere erhvervsuddannelserne er Copenhagen Skills. Som del af projektets opstartsfase har vi været i dialog med Copenhagen Skills og hørt om mange af deres gode erfaringer med at promovere erhvervsuddannelserne. Når de forskellige undervisningsforløb er udviklet vil de blive formidlet på Copenhagens Skills’ undervisningsportal. Derudover vil vi deltage på Copenhagen Skills messen i oktober 2017 med et event, hvor vi vil trække på erfaringerne fra Ungdommens Folkemøde.

Arbejdermuseet
En anden aktør som arbejder med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive er Arbejdermusset. Arbejdermuseet sætter over næste årrække fokus på behovet for flere faglærte gennem en udstilling om håndens arbejde. Udstillingen suppleres af et undervisningsforløb, som sætter fokus på faglighed og identitet igennem nyere tid. Udstillingen forventes at åbne i september 2018.

Vi vil løbende være i dialog med arbejdermuseet og gennem projektperioderne give hinanden sparring.

Center for Ungdomsforskning
Center for Ungdomsforskning vil gennem projektperiode stå for at evaluere undervisningsforløbet om erhvervsuddannelser starter allerede i 6. klasse og fortsætter gennem udskolingen. Formålet med evalueringen er, at få kvalitativ indsigt i, hvilke forandringsprocesser projektets indsatser sætter i gang hos eleverne og hvilken betydning forløbet har for elevernes karrierekompetencer.