Introduktion

Der er fortsat ulige vilkår for grupper af mennesker på det danske arbejdsmarked. I LO Hovedstaden arbejder vi for at ændre på dette, så mennesker uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet og handicap kan fungere og trives i deres arbejdsliv. Vi vil gøre tabu til tema - både af hensyn til det enkelte menneske og fordi vi ønsker at arbejdskraften i Danmark frit kan flyde derhen, hvor der er brug for den.

Læs vejledning om forskelsbehandlingsloven her (Beskæftigelsesministeriet, 2019).

Køn

15,4 %. Dét er forskellen på mænd og kvinders gennemsnitlige timeløn i Danmark anno 2017. Hos LO Hovedstaden mener vi, det er mere end problematisk, at der stadig ses en forskel på lønnen mellem kønnene. Samtidig ser vi fortsat en stor ulighed i hvem, der tager barslen, selvom en undersøgelse fra 2017 viser, at 42% af fædrene gerne ville have holdt mere barsel. Du kan læse mere om lønforskelle mellem mænd og kvinder her.

Handicap

Personer med handicap har en markant lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer uden. I Danmark indførte vi i 2004 et forbud mod diskrimination pga. handicap på arbejdsmarkedet, men der er stadig et langt stykke vej før vi i praksis opnår ligebehandling. En stor del af problemerne skyldes fordomme og manglende viden om handicap.

Der er masser af viden at hente hos Specialfunktionen Job & Handicap, hvor man bl.a. kan læse om de handicapkompenserende ordninger og søge inspiration og fakta. Hos Det Centrale Handicapråds (DCH) kan du læse mere om handicap og hvis du vil vide mere om bestemte typer handicaps kan du hos Danske Handicaporganisationer se, hvilke medlemsorganisationer de har.

Derudover har Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i november 2019 lanceret en informationskampagne, hvor man kan læse mere om, hvad der skal til for at få personer med handicap ud på arbejdsmarkedet. Kampagnen hedder "Handicap og Job" og skal inspirere både virksomheder, Jobcentre og personer med handicap til at få flere med handicap i arbejde. Kampagnen løber frem til 2022.

I LO Hovedstaden har vi udarbejdet en guide til tillidsrepræsentanter om handicap. Den giver grundlæggende viden om, hvad man skal være opmærksom på, når man ansætter en person med handicap. 

LGBT+

Ifølge en undersøgelse oplever 4 ud af 10 LGBT+ personer i Danmark ikke, at de kan være åbne om deres identitet og seksuelle orientering på arbejdsmarkedet. Mange skifter oftere job og en del har oplevet at blive diskrimineret på arbejde.

Hos LO Hovedstaden ønsker vi, at arbejdspladser tager aktivt stilling til at lave personalepolitikker, som inkluderer LGBT+’ere og vi mener, at tillidsrepræsentanter kan være med til at hjælpe en positiv udvikling på vej. På LGBTs hjemmeside er der masser af relevant læsestof og vi anbefaler certificeringsprogrammet Empatisk Arbejdsmarked. Du kan også finde FIU-Ligestillings guide til TR'er her.

Etnicitet

Ifølge Det Nationale Integrationsbarometer var 52% af 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i arbejde i 2015. Det tilsvarende tal for etniske danskere var 79 %.

Institut for Menneskerettigheder mener, der behov for, at det tydeliggøres over for arbejdsgivere, hvilke tiltag de må gøre for at ansætte flere med minoritetsbaggrund indenfor lovens rammer. LO Hovedstaden finder det helt centralt, at mennesker ikke udelukkes fra arbejdslivet pga. deres etnicitet. Du finder lov om forbud mod forskelsbehandling her.

Køn og uddannelse

Kønsfordelingen på erhvervsuddannelserne i Danmark er omtrent lige, men hvis man ser på de enkelte fag viser der sig store forskelle.

Meget tyder på, at piger og drenges interesse for og valg af uddannelse er påvirket af egne og andres forventninger til deres køn og at der fortsat hersker en forståelse af ”kvinde- og mandefag”. Hos LO Hovedstaden synes vi, det er vigtigt, at samfundsnormer ikke dikterer unges valg af uddannelse, så arbejdsmarkedet ikke går glip af talenter.

Andelen af piger inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ var i 2015 kun omkring 10 %, mens andelen af drenge inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ var 13 % (Undervisningsministeriet 2017: 'Rapport fra Udvalget om ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet')

I LO Hovedstaden arbejder vi for at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne, da manglende indblik stadig får mange unge til at vælge dem fra. Missionen er, at alle vælger den uddannelse, de brænder for uanset kønsstereotype forestillinger.