Introduktion

LO Hovedstaden arbejder for, at fagbevægelsens medlemmer løbende kan uddanne sig. Det gælder både arbejdsløse, med behov for opkvalificering og medlemmer i job, der har brug for at udvikle deres kompetencer. Vi arbejder ligeledes for at flest muligt unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse og understøtter at flere tosprogede borgere får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettet integration.

Det er LO Hovedstadens opgave at understøtte de centrale aftaler om Erhvervsuddannelser, Voksen og Efteruddannelse og Virksomhedsrettet integration. Det gør vi gennem en række aktiviteter målrettet medlemsorganisationerne og gennem en række konkrete projekter, som du kan læse mere om nedenfor

Voksen- og efteruddannelse (VEU)

LO Hovedstaden understøtter aktivt medlemsorganisationernes arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling. I samarbejde med de lokale fagforeninger, brancheorganisationerne, AMK Øst og en række aktører på uddannelsesområdet arbejder vi dels, for at gøre efteruddannelses- tilbuddene målrettede, og tilgængelige for fagbevægelsen medlemmer. Dels, arbejder vi med informations- og oplysningsaktiviteter, der understøtter medlemsorganisationers arbejde med VEU.

LO Hovedstaden har i samarbejde med AOF Center Storkøbenhavn etableret Fagligt Akademi - et nyt undervisningstilbud til medlemmerne af fagforeningerne i Hovedstaden. Dette for at skabe et sammenhængende tilbud til fagbevægelsens medlemmer.

Fagligt Akademi tilbyder en vifte af Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindekurser, som er brancherettet og tilrettelagt i samarbejde med den enkelte fagforening eller a-kasse. Fagligt akademi henvender sig også mere bredt til alle medlemmer der har behov for at styrke deres almene færdigheder i dansk, matematik, engelsk og IT. Der vil løbende blive rullet en række kursustilbud ud.

Du kan læse mere Fagligt akademi her og ellers læse mere hvad AOF tilbyder her.

Flere unge i erhvervsuddannelser

LO Hovedstaden arbejder aktivt for at flere unge for øjnene op for de muligheder som ligger i en faglært fremtid. Det gør vi blandt andet gennem projektet Faglært til Tiden, hvor der over en tre-årig periode arbejdes med at udvikle vejledningsmaterialer og undervisningsforløb til udskolingen.

Faglært til Fremtiden er støttet af Region Hovedstaden og indgår under deres væksttema om Faglært til vækst. Projektet er et samarbejde mellem LO Hovedstaden og UU-vejledere fra flere kommuner på den københavnske vestegn og har blandt andet haft fokus på tidlig undervisningsbaseret vejledning, målrettet erhvervspraktik og forældreinvolvering. Du kan læse mere om projektet og materialerne her.

FGU bestyrelsesnetværk

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en vigtig brik i bestræbelserne på at flest muligt unge får en ungdomsuddannelse og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

LO Hovedstaden udpeger lønmodtagersidens medlemmer til bestyrelserne på FGU-institutionerne i Region Hovedstaden, og har i den forbindelse etableret et FGU bestyrelsesnetværk.

FGU bestyrelsesnetværket danner rammen om erfaringsudveksling, politiske drøftelser og samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne. Netværket mødes 2-3 gange årligt.

Virksomhedsrettet integration

LO Hovedstaden ønsker at spille en aktiv rolle i implementeringen af trepartsaftalen om integration. Derfor har vi blandt andet indtaget rollen som partssekretariat for projektet Sammen om Virksomhedsrettet integration (SOVI).

SOVI er et 3-årigt projekt, som skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til de brancher, hvor der er arbejdskraftmangel og skabe job- og uddannelsesmuligheder til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte borgere. Projektet er støttet af Region Hovedstaden og indgår i det regionale vækstmål om Faglært til vækst og skal sikre en regional udmøntning af Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsrettet integration. Aktiviteterne i projektet retter sig mod både virksomheder og jobcentre om at understøtte etableringen af tværkommunale virksomhedsrettede træningsforløb som skal opkvalificere tosprogede borgerne og bringe tættere på arbejdsmarkedet.

LO Hovedstaden har ligeledes, som led i et udviklingsprojekt i regi af Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU), udarbejdet en informativ guide om Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Guiden introducerer til trepartsaftalen og indeholder links til yderligere information om IGU. Den er udviklet til tillidsrepræsentanter, men kan bruges af alle, der vil have en introduktion til IGU. Du kan finde guiden her.

Projektkonsulent

Kontakt Jeppe Mikkelsen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg Hansen hvis du har spørgsmål.